zpět ruské systémy země-vzduch

Ruské systémy země-vzduch

NAVIGACE

Protilietadlový raketový komplet S-300V

připravil Michal Pertzian

    

Určenie a zloženie protilietadlového raketového systému S-300V

Mobilný viackanálový protilietadlový raketový systém S-300V je určený na obranu vševojskových útvarov, jednotiek a objektov vojskového tylu pred útokom prostriedkov vzdušného napadnutia v podmienkach aktívneho i pasívneho rušenia. Medzi tieto prostriedky zahŕňame lietadlá strategického aj taktického letectva, strategické strely s plochou dráhou letu, letecké riadené strely, taktické a operačne-taktické balistické riadené strely v celom rozsahu ich bojových možností.

Zloženie protilietadlového systému S-300V:

Miesto velenia protilietadlovej raketovej brigády vyzbrojenej PL systémom S-300V v sebe zahrňuje:
-veliteľské stanovište 9S457
-rádiolokátor celokruhového prehľadu 9S15MT
-rádiolokátor sektorového prehľadu 9S19M2
Z veliteľského stanovišťa sú povely prenášané prostriedkami spojenia na podriadené jednotky (PLRO). Tie sú spravidla tri až štyri. Každý PL oddiel je vyzbrojený:
-1x stanica navedenia rakiet 9S32-1
-odpaľovacie zariadenie 9A82 (spravidla 3x)
-odpaľovacie zariadenie 9A83 (spravidla 3x)
-nabíjacie vozidlo 9A84 (podľa počtu OZ)
-nabíjacie vozidlo 9A85 (podľa počtu OZ)

Veliteľské stanovište 9S457

Samohybné veliteľské stanovište 9S457 patrí do veliteľskej batérie protilietadlového raketového systému S-300V a zabezpečuje príjem a spracovanie informácií od rádiolokátora celokruhového prehľadu 9S15MT a rádiolokátora sektorového prehľadu 9S19M2, automatické sledovanie až 70 vzdušných cieľov a následné poloautomatické alebo automatické pridelenie 24 vzdušných objektov na 4 protilietadlové raketové komplety (na stanice navedenia rakiet 9S32). Počítače veliteľského stanovišďa všetky informácie spracovávajú a na ich základe vypočítavajú dráhu letu cieľov. Podľa ich charakteristík určujú typy cieľov a priority v poradí ich ničenia. Na základe vyhodnotenia vzdušnej situácie z rádiolokačnej stanice celokruhového vyhľadávania, je vo veliteľskom stanovišti vyhodnotený najviac ohrozený priestor a následne určený stredný azimut natočenia stanice sektorového prehľadu. Veliteľské stanovište je umiestnené na pásovom podvozku typu MT-TM, ktoré zaisťuje vysokú priechodnosť v náročnom teréne, táto schopnosť by mala byť podstatne lepšia ako u systému S-300P, ktorý používa kolesový podvozok.


Rádiolokátor celokruhového prehľadu 9S15MT

Rádiolokátor celokruhového prehľadu 9S15MT je druhým prvkom veliteľskej batérie protilietadlového raketového systému S-300V, má kódové označenie NATO "BILL BOARD" a je určený k celokruhovému vyhľadávaniu vzdušných cieľov, ich identifikácii a predávaniu informácii na veliteľské stanovište 9S457. Rádiolokátor má anténu s celokruhovým mechanickým otáčaním v horizontálnej rovine, vychyľovanie elektromagnetického lúča vo zvislej rovine je zabezpečené elektronicky v rozsahu 0 až 55 stupňov. Presnosť zistených súradníc je v diaľke 250 metrov, v azimute 30-35 uhlových minút. Rýchlosť otáčania je voliteľná v rozsahu 5-10 ot./min.. Systém je schopný detekovaď 200 cieľov súčasne, diaľkový dosah je 250 km. Výkon vysielača je 7 kW (?), rádiolokátor má byť odolný voči elektromagnetickému rušeniu o intenzite 2000W/MHz zo vzdialenosti 200 km. Aparatúra prehľadového rádiolokátora 9S15MT je umiestnená na pásovom podvozku MT-TM, posádka je štvorčlenná.


Rádiolokátor sektorového prehľadu 9S19M2

Rýchlosť letiacej balistickej rakety je príliš vysoká na to, aby akýkoľvek prehľadový rádiolokátor mohol zabezpečiť jej zodpovedajúce sledovanie. Prehľadový rádiolokátor vyhľadáva ciele v celom rozsahu 360 stupňov, doba jedného celokruhového prehľadu je pri najvyššej rýchlosti otáčania 6 sekúnd, za ten čas preletí balistická raketa približne 14-18 kilometrov. Preto aby systém S-300V mohol pôsobiť proti týmto veľmi rýchlym cieľom, je do jeho zostavy zaradený rádiolokátor sektorového prehľadu 9S19M2, v kódovaní NATO "HIGH SCREEN"

Tretím a posledným komponentom veliteľskej batérie protilietadlového raketového systému S-300V je rádiolokátor 9S19M2. Činnosď rádiolokátora sektorového prehľadu 9S19M2 je riadená z veliteľského stanovišťa a jeho hlavnou úlohou je vyhľadávanie vzdušných cieľov vo vymeranom sektore, meranie parametrov ich letu a odovzdávanie údajov na veliteľské stanovište.

Rádiolokátor 9S19M2 môže v určenom sektore vyhodnocovať a sledovať aj "obyčajné" ciele, ako lietadlá, bezpilotné prostriedky, strely s plochou dráhou letu a pod. Anténa rádiolokátora je tvorená niekoľkými tisíckami žiaričov a počítačom riadené elektronické vychyľovanie elektromagnetického lúča vytvára zónu prehľadu v rozsahu +-3 stupńov v horizontálnej rovine a 0-75 stupňov vo vertikálnej rovine. Maximálny dosah radaru je 175 km a tento systém je schopný súčasne sledovať až 18 cieľov. Aparatúra je umiestnená na pásovom podvozku MT-TM, jeho obsluhu tvoria štyri osoby.

Viackanálová stanica navedenia rakiet 9S32

Samohybná viackanálová stanica navedenia rakiet, je určená pri centralizovanom spôsobe činnosti k príjmu povelov ur4enia cieľa, k vydaniu povelu štartu a zabezpečeniu navedenia protilietadlovej rakety na cieľ. Na základe údajov z veliteľského stanovisťa zaisťuje sledovanie až 12 cieľov súčasne a simultánne navedenie až 6-tich protilietadlověch riadených rakiet. Stanica navedenia rakiet je vybavená fázovou anténnou radou, ktorá je mechanicky otočná v rozsahu 340 o, pričom vlastné elektronické vychyľovanie je možné v rozsahu 42 o.
Rádiolokátor je schopný zachytiť vzdušné ciele s efektívnou odraznou plochou 2 m2 na vzdialenosti 150 km v režime riadenia z veliteľského stanovišťa, a do vzdialenosti 140 km v režime autonómneho vyhľadávania. Presnosť určenia súradníc je veľmi vysoká, v azimute 2-5 minút, v diaľke 10-15 metrov a chyba určenia rýchlosti cieľa má byť v rozsahu 0,7 až 1,4 m/s. Obsluhu tvorí šesť osôb.


Odpaľovacie zariadenie 9A82

Odpaľovacie zariadenie 9A82 patrí do zostavy palebnej batérie a je určené na prepravu, predštartovú prípravu a vypustenie dvoch v kontajneroch uložených rakiet 9M82. Je umiestnené na pásovom podvozku MT-TM. Vozidlo je vybavené pomocnou pohonnou jednotkou pre zaistenie energie pre pohon palubných agragátov a uzlov pri vypnutom hlavnom motore, navigačným systémom a rádiolokátorom umiestneným nad kabínou vozidla. Anténa tohto rádiolokátora má možný rozsah pohybu v horizontálnej rovine +-90 stupňov, vo vertikálnej rovine 0-110 stupňov. Výkon vysielača je 10-12 kW. Posádku odpaľovacieho zariadenia tvoria tri osoby, doba prechodu z pochodovej polohy do vypustenia riadenej strely by nemal presahovať 5 minút, interval medzi vypustením obidvoch riadených striel je okolo dvoch sekúnd.


Odpaľovacie zariadenie 9A83-1

Odpaľovacie zariadenie 9A83-1 patrí do zostavy palebnej batérie a je určené na prepravu, predštartovú prípravu a vypustenie štyroch v kontajneroch uložených rakiet 9M83. Je umiestnené na pásovom podvozku MT-TM. Vozidlo je vybavené pomocnou pohonnou jednotkou pre zaistenie energie pre pohon palubných agragátov a uzlov pri vypnutom hlavnom motore, navigačným systémom a rádiolokátorom umiestneným nad kabínou vozidla. Vzhľadom na univerzálnejšie použitie rakiet 9M83 (ničenie lietadiel všetkých kategórií, vrtuľníkov či niektorých typov protizemných riadených striel) je anténa rádiolokátora umiestnená na výklopnom stožiari, aby mohol lepšie pôsobiď proti cieľom letiacim v blízkosti zeme. Anténa rádiolokátora je plne otočná v horizontálnej rovine (360 stupńov), vo vertikálnej rovine 0-90 stupńov. Posádku odpaľovacieho zariadenia tvoria tri osoby, doba prechodu z pochodovej polohy do vypustenia riadenej strely by nemal presahovať 5 minút, interval medzi vypustením obidvoch riadených striel je okolo dvoch sekúnd.


Nabíjacie vozidlo 9A84

Nabíjacie vozidlo 9A84 slúži k transportu a výmene dvojice plných kontajnérov s riadenou strelou 9M82 za prázdne u odpaľovacieho zariadenia 9A82. Nabíjacie vozidlo využíva rovnaký podvozok MT-TM, namiesto rádiolokátora je vybavené žeriavom.
V prípade, kedy z časových alebo iných dôvodov nie je možné vykonať výmenu kontajnérov na odpaľovacom zariadení, môžu byť riadené strely vypustené na cieľ priamo z nabíjacieho vozidla. Podmienkou je prepojenie nabíjacieho vozidla 9A84 s najbližším odpaľovacím vozidlom 9A82 z dôvodov využitia jeho rádiolokátora. Spomínané riešenie umožňuje v prípade nutnosti zdvojnásobiť množstvo odpálených riadených striel. Obsluha vozidla 9A84 je trojčlenná.


Nabíjacie vozidlo 9A85

Nabíjacie vozidlo 9A85 slúži k transportu a výmene štvorice plných kontajnérov s riadenou strelou 9M83 za prázdne u odpaľovacieho zariadenia 9A83. Nabíjacie vozidlo využíva rovnaký podvozok MT-TM, namiesto rádiolokátora je vydavené žeriavom.
V prípade, kedy z časových alebo iných dôvodov nie je možné vykonať výmenu kontajnérov na odpaľovacom zariadení, môžu byť riadené strely vypustené na cieľ priamo z nabíjacieho vozidla. Podmienkou je prepojenie nabíjacieho vozidla 9A85 s najbližším odpaľovacím vozidlom 9A83 z dôvodov využitia jeho rádiolokátora. Spomínané riešenie umožňuje v prípade nutnosti zdvojnásobiť množstvo odpálených riadených striel.
Obsluha vozidla 9A85 je trojčlenná.


Riadená strela 9M82

Riadená strela 9M82 je vypúšťaná z dvojnásobného odpaľovacieho zariadenia 9A82. Jej hlavné bojové určenie je ničenie taktických balistických rakiet, druhotne je potom používaná k ničeniu lietadiel a ďalších vzdušných cieľov.
Riadená raketa 9M82 je dvojstupňová, má motory na tuhé pohonné hmoty, jej maximálny priemer je 0,8 m, dĺžka riadenej strely je 6,1 m a dĺžka kontajneru je 7,3 m.
Raketa je z hermeticky uzatvoreného kontajneru vypúšťaná kolmo hore metódou tzv. studeného štartu", kedy sa motory spúšťajú až po opustení kontajneru.
Po odpálení je riadená strela v prvej fázi navádzaná do vypočítaného miesta stretu s cieľom pomocou inerciálnej navádzacej sústavy. Vo finálnej fáze letu je pre priame zasiahnutie cieľa použitý princíp poloaktívneho samonavedenia.
Strela má minimálny diaľkový dosah 13 km, maximálny diaľkový dosah je 100 km. Priestor účinnej pôsobnosti je vo výške zdola ohraničený 1 km a maximálne 30 km. Maximálna doba letu riadenej rakety nepresahuje 50 s. Špeciálna bojová hlavica má hmotnosť 150 kg, podľa ruských zdrojov má údajne efektívnosť až 15x väčšiu než bežná monolitová hlavica. Pre správnu funkciu tejto hlavice bol vyvinutý špeciálny zapaľovač, ktorého činnosť je naprogramovaná až v priebehu letu rakety v závislosti na aktuálnych informáciách z veliteľského stanovišťa aj podľa údajov niektorých senzorov umiestnených na rakete.


Riadená strela 9M83

Riadená strela 9M83 je vypúšťaná zo štvornásobného odpaľovacieho zariadenia 9A83. Je určená k ničeniu najrôznejších typov vzdušných cieľov, ako lietadiel, bezpilotných prostridkov a pod., riadených striel s plochou dráhou letu alebo taktických balistických protizemných rakiet na krátku vzdialenosť.
Riadená raketa 9M83 je dvojstupňová, má motory na tuhé pohonné hmoty, jej maximálny priemer je 0,8 m, dĺžka riadenej strely je 4,7 m a dĺžka kontajneru je 6,24 m.
Raketa je z hermeticky uzatvoreného kontajneru vypúšťaná kolmo hore metódou tzv. studeného štartu", kedy sa motory spúšťajú až po opustení kontajneru.
Po odpálení je riadená strela v prvej fázi navádzaná do vypočítaného miesta stretu s cieľom pomocou inerciálnej navádzacej sústavy. Vo finálnej fáze letu je pre priame zasiahnutie cieľa použitý princíp poloaktívneho samonavedenia.
Strela má minimálny diaľkový dosah 6 až 8 km, maximálny diaľkový dosah je 75 km. Spodná hranica výškového dosahu je 250 m a maximálny výškový dosah je 25 km. Maximálna doba letu riadenej rakety nepresahuje 50 s. Špeciálna bojová hlavica je rovnaká s raketou 9M82.

 


Odpaľovacie zariadenie 9A83-1

Pramene:

Apológia, júl 1998
České letectvo a PVO
Military Technology

 


Copyright © All Rights Reserved